Bir Hadis-i Şerif

1- Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi: 

“Yapılan işler niyetlere göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Her kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resûlü’ne hicret sevabıdır. Her kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değer bulur.”

(Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45)

.

2- Ebû Umâme el-Bâhilî'nin rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mâni olursa, imanı kemâle ermiştir."

(Ebû Davud, Sünnet 16.)

.

3- Abbas b. Abdülmuttalib Rasûlullah'ı (sas) şöyle söylerken duyduğunu ifade eder:

"Rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a, Peygamber olarak Muhammed'e razı olan, imanın lezzetini tatmış olur."

(Müslim, İmân 11/56; Tirmizî, İmân, 10/2623)

.

4- Enes b. Mâlik rivayet ediyor: Rasûlullah'ın (sas) şöyle dediğini duydum:

"Hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz."

(Buhârî, İmân 7; Müslim, İmân 17/71.)

.

5- Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine gö-re Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapılan açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.''

(Buhârî, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyâm 1.)

.

6- Amr İbnu'l-Âs radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bizim orucumuz ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir."

(Müslim, Sıyâm 46.)

.

7- Selmân İbni Âmir ed-Dabbî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir."

(Ebû Dâvûd, Savm 21;Tirmizî, Zekât 26, Savm 10)

.

8- Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum desin.”

(Buharî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163.)

.

9- Enes b. Mâlik rivayet ediyor: Rasûlullah'ın (sas) şöyle buyurduğunu duydum:

“Ben kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hiç biriniz iman etmiş olamaz.”

(Buhârî, İmân 8; Müslim, İmân 16/70)

.

10- Enes radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Sa'd İbni Ubâde'nin yanına geldi. Sa'd derhal bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resûlullah'a ikram etti. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra ona şöyle dua etti:

"Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin, melekler de duacınız olsun."

(Ebû Dâvûd, Et ime 54.)

.

11- Câbir'in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennem ateşinden) azat edilenler vardır. Bu (azat etme işlemi Ramazanda) her gece olur." 

(İbn Mâce, Sıyâm 2) 

.

12- Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ten nakledildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırak­masına Allah'ın ihtiyacı yoktur!"

(Buhârî, Savm 8.)

.

13- Ebû Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azab vardır."

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi üç kere tekrarladı.

Ebû Zer:

- Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir, Ey Allah'ın Resûlü? diye sordu. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

"Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır" cevabını verdi.

(Müslim, Îmân 171.)

.

14- “Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da kulunun yardımcısıdır”

(Müslim, Zikr 37-38; Ebû Dâvûd, Edeb 60; Tirmizî, Hudûd 3).

.

15- "Bana, benden evvelki Peygamberlere verilmeyen şu beş şey verilmiştir : Bir aylık mesâfeden düşmanlarımın kalbine korku vermekle bana yardım edildi, bana yer yüzü namazgah ve temizleyici kılındı, Onun için ümmetimden namaz vakti gelip çatmış her kim olursa olsun, hemen orada namazını kılıversin. Savaşta alınan ganimetler de bana helâl kılındı. Halbuki benden evvel kimseye helâl kılınmamıştı. Bana şefaat verildi. Bir de, benden evvelki peygamberler sadece kendi kavmine gönderilmişken, ben bütün insanlara gönderildim."

(Buhârî, Teyemmüm1; Salât, 56; Müslim, Mesâcid.)

.

16-  Osmân b. Affân'ın hürriyetine kavuşturduğu Humrân b. Ebân demiştir ki: "Ben Osman b. Affân'ın abdest aldığını gördüm. Önce ellerine üç defa su döküp onları yıkadı, sonra ağzına su alıp çalkaladı, sonra burnuna su verip dışarı attı, sonra üç defa yüzünü yıkadı, sonra sağ elini dirseğiyle beraber üç defa ve sol elini aynı şekilde yıkadı, başını meshedip önce sağ, sonra sol ayağını yıkayınca şöyle dedi: "Ben, Resûlullah'ın aynen şu benim abdest aldığım gibi abdest aldığını gördüm ve şöyle buyurduğunu duydum":

"Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır da gönlünden hiç bir şey geçirmeyerek iki rekât namaz kılarsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder”

(Müslim, tahâre 3, 4, 8; Nesâî, tahâre, 67, 68, 93; Ibn Mâce, tahâre 6; Ebû Davud 106; Ahmed b. Hanbel, I, 50, 64.)

.

17- Ebû Hureyre (r.a.) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

"Bir kul, namaz kıldığı yerde (bir sonraki) namazı bekleyerek kaldığı müddetçe, namazda olmaya devam eder. O kimse (yerinden) ayrılıncaya veya abdesti bozuluncaya kadar, melekler kendisi için: "Allahım onu bağışla, ona rahmet et" diye dua ederler

(Buhârî, Salât 87, ezan 36; Müslim, Mesâcid 274,273; Ebû Davud, 471.)

.

18- Osmân b. Affân (r.a.) demiştir ki;

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Yatsı namazını cemaatle kılan kimse o gecenin yarısını namaz kılmakla geçirmiş gibidir. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse o gecenin tamamını namaz kılmakla geçirmiş gibi sevab alır"

(Tirmizî, Salât 51; Muvatta, Cemaa 7; Ebû Davud, 555.)

.

19- İbn Ömer (r.a.)'den, Rasûlullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “İkindi namazını geçiren, ailesini ve malını

kaybetmiş gibidir.”

(Buhârî, mevâkît, 14; menâkıb 25; Müslim, mesâcid 200, 201; fiten 11; Ebû Davud,414.)

.

20- Ebû'd-Derdâ demiştir ki: Rasûlullah (s.a.s)'i şöyle buyururken işittim:

"Köyde ve kırda üç kişi bir arada olur da, namazı cemaatle kıl-mazlarsa şeytan mutlaka onlara gâlib gelir, (musallat olur ve onları Allah'ın zikrinden alıkoyar). Aman, cemaate sarıl, çünkü kurt sürüden ayrılan koyunu kapar".

(Nesaî, imame 48; Ebû Davud, 547; Ahmed b. Hanbel, V, 196; VI, 446.)

.

21- Alâ b. Abdurrahman şöyle demiştir:

Öğle namazını kıldıktan sonra Enes b. Mâlik'in yanına girdik. Enes kalktı ve ikindi namazını kıldı. Namazını bitirince namazı erken kıldığını söyledik. Bunun üzerine Enes şu cevabı verdi: Rasûlullah (s.a.s)i

“Güneş sararıncaya kadar geciktirilen ikindi namazı münafıkların namazıdır; bu münafıkların namazıdır, bu münafıkların namazıdır. Onlardan biri güneş sararıp şeytanın boynuzları arasına girinceye kadar oturur. Sonra kalkar ve kuşun yem gagaladığı gibi dört rekât namaz kılar. O namazda Allah'ı çok az zikreder" derken işittim.

(Müslim, mesâcid 195; Nesâî, mevâkît 9; Tirmizî, mevâkît 65; Ebû Davud, 413.)

.

22- Câbir b. Abdullah radıyallahu anh demiştir ki; Rasûlullah şöyle buyurdu:

"Kim ezanı işitince,"Ey eksiksiz olan şu davetin ve kıyamete kadar devam edecek olan namazın sahibi olan Allahım, vesileyi (Cennette bulunan ve ancak O'na lâyık olan yüksek makamı) ve fazileti (bütün kulların makamından daha üstün olan makamı) Muhammed'e ver ve onu kendisine va'd etmiş olduğun övülmüş makama kavuştur" derse, kıyamet gününden kendisine şefaat edilmesi vâcib olur"

(Buhârî, ezan 8; tefsir-i sure (17), 11; Tirmizi, salât 43; Ebu Davud, 529.)

.

23- Ebû Hureyre (r.a.) demiştir ki; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem;

"İmam (cemaat için) kefil, müezzin de mu'temeddir. Ey Allah'ım, imamları doğru yola eriştir, müezzinleri de bağışla" buyurdu.

(Tirmizî, Salât 39; Ebû Davud, 517.)

.

24- Ebû Katâde (r.a.) Rasûlullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

"Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce, iki rek'at namaz kılsın”

(Buhârî, teheccüd 25; Müslim, müsâfirîn 69, 70; Nesâî, mesâcid 37; Ebû Davud, 467.)

.

25- Büreyde'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Karanlıklarda mescidlere çokça yürüyenleri, kıyamet gününde tam (bir) nûr ile müjdele"

(Tirmizî, salât 51; İbn Mâce, mesâcid 1 ; Ebû Davud, 561.)

.

26- Enes b. Mâlik'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a.s):

"Ezan ile ikâmet arasında (edilen) duâ (geri) çevrilmez" buyurdu.

(Tirmizî, salât 44; da'âvât 128; Ebû Davud, 521.)

.

27- Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine gö­re Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar."

(Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

.

28- Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallalllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ra­mazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhârî, îmân 28, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203, Müsâfirîn 175.) 

.

29- Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır."

(Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45.)

.

30. Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Eğer mü'minlere zorluk vermeyecek olsaydım yatsı namazını geciktirmelerini ve her namaz başında misvak kullanmalarını emrederdim."

(Buhârî, cum'a 8; temennî 9; Müslim, tahâre 42; Tirmizî, tahâre 18, Ebû Davud 46.)

.

31Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."

(Tirmizî, Savm 82.)

.

32. Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.”

(Müslim, Birr 33.)

.

33. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.”

(Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8)

34. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim.”

(Müslim, Zikir 42.)

.

35. “Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüz boyu elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider.”

Müslim, Tevbe 31

.

36. “İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Ama Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.”

(Buhârî, Rikak 10; Müslim, Zekât 116-119.)

.

37. “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizânı, sübhânallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyâdır. Kur’an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de helâk eder.”

(Müslim, Tahâret 1.)

.

38. Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh şöyle dedi:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, gönderildiği kavim tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen bir taraftan da “Ey Allahım, halkımı bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar” diyen bir peygamberi anlatması hâlâ gözlerimin önündedir."

(Buhârî Enbiyâ, 54)

.

39. “Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.”

(Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108)

.

40. “Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk kişiyi iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete ulaştırır. Bir kimse doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (işinde ve sözünde doğruluk sahibi) diye kaydedilir. Yalancılık ise kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme sürükler. Bir kimse yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı diye yazılır.”

(Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105.)

.

41. “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.

İnsanlarla güzel geçin!”

(Tirmizî, Birr 55)

.

42.  “Şüpheli şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Zira doğruluk huzur, yalan ise şüphe verir.” sözünü ezberledim.

(Tirmizî, Kıyâmet 60)

.

43.“Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz birtakım işler yapıyorsunuz ki, biz onları, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helâk edici büyük hatalardan sayardık.”

(Buhârî, Rikak 32)

.

44. “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunarak bunu yeterli görendir”

(Tirmizî, Kıyâmet 25.)

.

45“Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.”

(Tirmizî, Zühd 11)

.

46. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi:

“Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilân ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımda en sevimli olanı farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum nâfile ibadetlerleriyle de  devamlı bana yaklaşır ve ben de onu severim. Kulumu sevince de (âdetâ) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, onu korurum.”

(Buhârî, Rikak 38)

.

47. Medineli müslümanlardan bir kısmı Resûlullah (sas)’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resûlullah (sas), elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği bir şey kalmayınca onlara şöyle hitab etti:

“Yanımda bir şeyler olsaydı, onları sizden esirgemez, verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır.  Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lutufta bulunulmamıştır.”

(Buhârî, Zekât 50, Rikak 20; Müslim, Zekât 124.)

.

48. “Mü’minin durumu gerçekten hayret vericidir. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Bu ancak mü’minlere ait bir özelliktir: O, sevinilecek bir şey başına geldiğinde şükreder; bu onun için bir hayır olur.  Başına bir belâ geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur.”

(Müslim, Zühd 64)

.

49. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ  şöyle buyurdu demiştir.

“Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman, (sabredip) ecrini Allah’tan bekleyen mü’min kulumun katımdaki  karşılığı cennettir.”

(Buhârî, Rikak 6)

 

50. “Başına bir musibet geldi diye hiç biriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin.”

(Buhârî, Merdâ 19; Daavât 30; Müslim, Zikir 10, 13)

51. "Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar.”  

 (Buhârî, Merdâ 1)

52. "Başına bir musibet geldi diye hiç biriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin.”

.

53. Resûlullah (s.a.s) güneş tepe noktasından batıya doğru  meyledinceye kadar bekledi, sonra kalktı ve:

“Ey müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz; Allahtan âfiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır” buyurdu. Sonra Nebi (s.a.s) dua etti:

“Ey kitab’ı (Kur’an’ı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allahım,  şu düşmanı  perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl!”

(Buhârî, Cihâd 112; Müslim, Cihâd 20)

.

54. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İşlerinizde orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa eremez.” Dediler ki:

- Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın elçisi?

- “Evet ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremi ile beni bağışlamış olursa, o başka!

(Müslim, Münâfikîn 76, 78.)

.

55. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk kişiyi iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete ulaştırır. Bir kimse doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (işinde ve sözünde doğruluk sahibi) diye kaydedilir. Yalancılık ise kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme sürükler. Bir kimse yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı diye yazılır.”

(Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105.)

56. “Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile, şehidler mertebesine ulaştırır.” 

(Müslim, İmâre 157.)

.

57. "Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan (salih) ameller yapmakta acele edin! Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak,  kafir olarak sabaha çıkacak; dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır."

(Müslim, İman, 186)

.

58. "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter"

(Ebû Dâvûd, Zekat, 45)

.

59. "Ölümü istemeyin. Zira can vermek çok zordur. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah'ın insana, tevbe ile kendisine yönelme imkanı  vermesi onun için mutluluktur."

(İbn Hanbel, III, 333)

.

60. "Mü'min taze ekin gibidir. Olgunlaşıncaya kadar rüzgar onu eğip büker; bazen onu yere yatırır, bazen de doğrultur (ama o kırılmaz)..."

(Müslim, Sıfâtü'l-münâfikîn, 59)

.

61. "İnsanlık, ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir: Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap!"

(Buhârî, Edeb, 78

.

62. "Her dinin (kendine özgü) bir ahlakı vardır; İslâm ahlakı (nın özü) hayadır"

(İbn Mâce, Zühd, 17)

.

63. "Bir kişide bulunan (huy)ların en kötüsü, aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır"

(Ebû Dâvûd, Cihad, 21) 

.

64.“Kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 60)

.

65. "İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."

(Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 5)

.

66. "Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adil olun."

(Buhârî, Hibe 13)

.

67. İbn Ömer'in naklettiğine göre, cenaze kabre konulurken Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi: "Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillâh" (Seni Allah'ın adıyla ve Rasûlullah'ın dini üzere kabre koyuyoruz.)

(İbn Mâce, Cenâiz, 38)

.

68. “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir:”

(Tirmizî,Vitr 21.)

.

69. "Bana salavât getirmeyi unutan (terk eden) kişi cennet yolunu kaybeder."

(İbn Mâce, İkâmet 25.)

.

70. "Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever..."

(Müslim, İmân 147.)

.

71. "Selâm (Esenlik veren), bizzat Allah'ın kendisidir. Onun için namazda oturduğunuz vakit Tahiyyât'ı okuyun. Tahiyyât'ın sonundaki 'Selâm bize ve Allah'ın salih kullarına olsun.' kısmını okuduğunuzda yerde ve gökte bulunan bütün varlıkları selâmlamış olursunuz..''

(Ahmed b. Hanbel, I, 411.)

.

72. Üsâme b. Zeyd'in işitip naklettiğine göre..., Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar. 0 kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve 'Ey falan, ne bu hâl? Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?' derler. O da, 'Evet, ben iyiliği emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu kendim yapardım.' diye karşılık verir."

(Müslim, Zûhd, 51)

.

73. "Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir."

(İbn Mâce, Sünnet 20.)

.

74. "İlmi, alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir."

(İbn Mâce, Sünnet 23.)

.

75. "Mü'minin mü'mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan bina gibidir."

(Buhârî, Salat 88; Mezâlim 5.)

.

76. "Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir."

(Ahmed b. Hanbel, IV, 399.)

.

77. "Mümin, saf  ve âlicenaptır; fâcir ise düzenbaz ve alçaktır."

(Ebû Dâvûd, Edeb 5.)

.

78. "Mümin, ne insanları karalayan, ne lânet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayâsız birisidir."

(Tirmizî, Birr 48.)

.

79. "Cimrilik ve kötü ahlâk asla bir müminde bulunmaz."

(Tirmizî, Birr 41.)

.

80. “Laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme cehennemdedir; bunlar bir müminde bir araya gelmemelidir.”

(Taberânî, Mucemu’l-Kebîr,XII, 340.)

.

81. Mümin Yeşil Ekine Benzer

Ebû Hûreyre'den (ra) nakledildiğine göre, Rasûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: "Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir."

(Buhârî, Tevhid 31.)

.

82. Münafık Şaşkın Koyun Gibidir

İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: "Münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!"

(Müslim, Sıfâtü'l-mûnâfıkîn, 17.)

.

83. İki Yüzlüler

Ebû Hüreyre'nin (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün!"

(Buhârî, Edeb 52.)

.

84. Yemek Yediğiniz Zaman

İbn Abbâs'ın naklettiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri yemek yediği zaman, 'Allah'ım, bu yemeği bizim için bereketli eyle ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle.' desin."

(Ebû Dâvûd, Eşribe 21.)

.

85. Korkmayın

Hâlid (el-Esedî)'nin oğulları Habbe ve Sevâ' anlatıyor: Hz. Peygamber (sas) bir şeyi tamir etmekle meşgul iken yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle dedi: "Başlarınız hareket ettiği (yaşadığınız) sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı, kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur. Sonra Yüce Allah onun rızkını verir."

(İbn Mâce, Zûhd 14.)

.

86. Hasta Ziyareti

Hz. Ali, Rasûlullah'tan (sas) şu sözleri duyduğunu haber vermiştir: "Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar (âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder."

(İbn Mâce, Cenâiz, 2)

.

87. Abdullah Bana Kuran Oku

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden birisiydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın Elçisi (sas), yakın dostlarından Abdullah b. Mes'ûd'a seslendi: "Abdullah! Bana Kur'an oku" Bir an için şaşırdı, ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahâbî, "Yâ Rasûlallah, Kur'an size indirilmişken, ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Rasûlü, "Evet, evet, ben Kur'an' ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum" buyurdu.

İbn Mes'ûd okumaya başladı. Nisâ sûresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan âyetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!"' ( Nisa 4/41) âyetine geldiğinde Peygamber'in (sav) gözlerinden yaşlar süzüldüğûnü fark etti. Daha fazla dayanamadı Rahmet Elçisi ve "(Bu kadar) yeter" buyurdu.

(Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 33.)

.

88. Fetih Suresi

Abdullah b. Mugaffel (ra), Mekke'nin fethedildiği yıl Peygamberimizi (sas) devesinin üzerinde sesini yükselterek ve dalgalandırarak Fetih sûresi okurken gördüğünü söyler.

(Müslim, Müsafirin 237.)

.

89. Tin Suresi

Hadis rivayetiyle meşhur sahâbî Berâ' b. Âzib ise bir defasında Rasûlullah'ın (sas) yatsı namazında Tîn sûresini okuyuşunu dinlediğini anlatır ve "Sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım." der.

(Buhârî,Tevhid 52; Müslim, Müsafirin 236.)

.

90. Dün Gece Beni Görmeliydin

Öte yandan, Allah Rasûlü (sas), Kur’an ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahâbîlerden Ebû Musa el-Eş'arî'ye, Hz. Dâvûd gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin!" buyurmuştu.

(Buhârî, Fedâilu’l-Kurân  8; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe 116.)

.

91. Ya Kurân’la Amel eden

"Kur'ân-ı Kerimi okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne-babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O hâlde bununla amel eden hakkında ne düşünürsünüz”

(Buhârî, Tevhid 57.; Ebû Dâvûd, Vitr 14.)

.

92. Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Allah Rasûlü (sas) şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun."

(Ebû Dâvûd, Edeb 122. 123.)

.

93. Mümin Bal Arısına Benzer

Abdullah b. Amr b. el-Âs'ın işittiğine göre, Allah Rasûlü (sas) şöyle buyurmuştur: "...Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, (güzel yerlere) konar, (konduğu yeri de) kırmaz ve bozmaz."

(Ahmed b. Hanbel, II. 199; Hâkim, Mûstedrek. I, 110.)

.

94. "Akraba ile ilişkiyi kesen cennete giremez."

(Buhârî, Edeb 4; Ebû Dâvud, Zekat, 45.)

.

95. Bir Gün Tok Bir Aç

"Rabbim bana, dilersem Mekke vadisini altına dönüştüreceğini söyle­di. Ben ise: Hayır, istemem yâ Rabbî. Bir gün tok, bir gün aç yaşamayı tercih ederim. Acıktığımda Sana yalvarıp yakarırım. Seni hatırlarım. Doy­duğumda ise Sana şükredip hamdederim.' dedim."

Tirmizî, Zühd 35.

.

100. “Sizi düşman atlıları kovalasa bile, sabah namazının iki rekat sünnetini yine de sakın bırakmayın.”

(EbûDâvûd, Tatavvu 3.)

.

101. Ashab-ı Kiram’danEbûEsidradıyallahuanh’ınriyavet ettiğine göre Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Zeytinyağı yiyiniz ve onunla vücudunuzu yağlayınız; çünkü zeytinyağı mübarek bir ağaçtan çıkar.”

(Tirmizi, Etime 43; Ahmet İbniHanbel, Müsned 3.)

.

102. “Ezan okunduğu halde yemek sofraya konmuşsa önce yemek yiyiniz.”

(Buhârî, Ezan 42.)

 .

103. Ebû Musa el-Eş’arîradıyallahuanh’dan rivayet edildiğine göre Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

‘’Âişe’nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir’’

(Buhârî, Enbiyâ 32.)

 .

104. Cebrilaleyhisselam, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in sevgili eşi Hz. Hatice’nin kendisine doğru gelmekte olduğunu haber verdikten sonra şöyle demiştir:

“Hatice yanına gelince ona Rabbinin ve benim selamımı söyle!”

(Buhârî, Menâkıbu’l Ensâr 20.)

.

105. Bir defasında Fahr-i Âlem Efendimiz Hz. Fatıma’ya ithafen şöyle buyurmuştur:

“Cennet’teki kadınların (veya mümin kadınların) hanımefendisi olmak seni sevindirmiyor mu?

(Buhârî, Menakıb 25.)

İslam âlimleri Hz. Fatıma’yı RasûlullahEfendimiz’in ciğerparesi olması sebebiyle, annesi de dâhil bütün kadınların en üstünü kabul etmiştir. (Aliyyül Kari Cemulvesail 1)

.

106. Hz. Âişe’den rivayetle Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Sirke ne güzel katıktır.”

(Müslim, Eşribe 164.)

.

107. Müslüman Müslümanın Kardeşidir

Abdulah İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”

Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.

.

108. Takva Buradadır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”

(Tirmizî, Birr 18)

.

109. "Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin"

(Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

.

110. "Dünya tatlı ve çekicidir. Allah onun idâresini size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Sakın dün­yaya aldanmayın."

(Müslim, Zikir 99; Tirmizî, Fiten 26.)

.

111. "Cennet'te gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanların hayal bile edemediği nimetler vardır."

(Buhârî, Tefsîr 32/1)

.

112. "Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur'an'ın zirvesi de Bakara süresidir"

(Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 2; Dârimî,  Fezâilü'l-Kur'ân 13.)
.
113. "Evlerinizi kabristana çevirmeyin; şeytan, içinde Bakara sûresi oku­nan evden kaçar, oraya girmez."

(Müslim, Müsâfirîn 212.)

.

114. "Kur'an'ı okuyun. Çünkü Kur'an, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaat edecektir. Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerini okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut, yahut iki gölge veya saf saf olmuş iki grup kuş halinde gelecek ve kendilerini okuyanların yardımına koşacaklardır. Bakara sûresini okuyun. Onu okumak bereket, okumamak ise kay­bedilen sevaplar yüzünden pişmanlık duymaya sebeptir. Boş şeylerle uğraşan­lar onu okuyamazlar."

Müslim, Müsâfirîn 252; Dârimî, Fezâilü'l- Kur'ân 15.

.

115. Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü Allah Teâlâ yeryüzünü avucuna alacak, gökleri sağ eliyle dürüp katlaya­cak ve 'Hükümdar Benim, nerede yeryüzünün hükümdarları?' buyuracaktır."

(Buhârî, Tefsîr 39/3, Rikâk 44, Tevhîd 6; Müslim, Münâfikîn 23, 24)

.

116. "Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz; akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile, onlara iyilik etmeye devam edendir" 

(Buhârî, Edeb 15. )

.

117. Ebû Hureyre radyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Hüsn-i zan, kulluğun güzelliğindendir."

(Ebû Dâvûd, edeb 28.)

.

118. Abdullah b. Abbas radıyallahu anhumâ'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah'a muhabbetiniz sebebiyle sevin."

(Tirmizî, Menâkıb 31.)

.

119. Enes b. Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

"Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder."

(Tirmizî, Birr 75.)

.

120. "Zayıf ve düşkünlerinize dikkat ediniz! Zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız."

(Ebû Dâvûd, Cihâd 69.)

.

121. Berâ b. Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 

"Ey dili ile ikrar edip de kalbine iman girmeyenler! Müslümanların gıybetini yapmayınız. Onların ayıplarını araştırmayınız. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Allah kimin ayıbını araştırırsa, onu evinin içinde bile rezil eder."

(Tirmizî, Birr 82.)
.

122. "Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir."

(Buhârî, Daavât 66.)

.

123. "Ziyafetlerin en kötüsü zenginlerin çağırılıp fakirlerin çağırılmadığı ziyafettir."

 (Buhârî, Nikah, 42; Müslim, Nikah, 107,; Ebû Dâvûd, E'ime, 1.)

 .

124. ”Hediyeleşiniz:  zira hediye, kalpdeki kin ve nefreti yok eder.”

(Tirmizi, Vela 6.)

 .

125. "Rızkın en iyisi, yeterli olanı; zikrin en faziletsiz olanı gizli olanıdır."

(Ahmed b. Hanbel, I, 180.)

.

126. "Bana göre dostlarımdan en çok kendisine imrenileni, hali sade olan, çokça namaz kılan, Rabbine güzel ibadet eden, insanlar arasında şöhretiyle pek öne çıkmayan, ölümü ereken gelen, m,rası ve ağlayanı az olandır."

(Tirmizi, IV, 575; İbn Mâce, II, 1379.)

.

127. "Muhakkak ki Allah Teâlâ halim, iffetli ve utangaç kimseyi sever, utanmadan ısrarla insanlardan bir şeyler isteyen kimseye de buğz eder. Bu tür kimselere bir şeyler verilse de haddinden fazla övgüde buşunur; verilmezse aşırı şekilde kötülerler."

(Tirmizi, IV, 362.9

.

128. Sevbân (r.a)'ın rivayetine göre, bie defasında Hz. Peygaöber (s.a.s):

"Kim söyleyeceğim şu şeyi yapmayı garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim" dedi. Sevbân: "Ben!" dedi. Peygamber Efendimiz de : "İnsanlardan (asla) bir şey isteme!" buyurdu.

[Ravi diyor ki: "Sevbân biniti üzerinde yolculuk ederken kamçısı yere düşse, birisine 'şunu alıver!' demez, binitinden iner kendisi alırdı."]

(Ebû Dâvûd, II, 295; Nesâî, I, 297.)

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.