Siyer-i Nebi Dersi Örnek Sınav Soruları

1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

a- Hadis    b-Siyer    c- Fıkıh     d- Tefsir

 

2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

a- Divan     b- İnşa   c-Muallaka-i Seba     d- Beyit

 

3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

 a- Fiten     b- Gazve       c- Ficar      d- Seriyye

 

4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

a-Hadari     b- Bedevi     c- Ensar    d- Göçebe

5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

 a- Ebu Fükeyhe  b- Habbab b. Eret    c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi

 

6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

 a- İsra Gecesi  b- Mirac Gecesi  c-Kadir Gecesi  d-Berat Gecesi

 

7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?

 a- Muhadram    b-Hanif    c- Sabii    d- Müşrik

 

8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?

 a- Zuhruf     b- Vakıa   c- Nasr  d-Tebbet

 

9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?

 a- Haris   b-Ebu Talip    c- Zübeyr    d- Ebu Lehep

10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

a-Daru’l-Erkam   b-  Daru’n-Nedve    c- Kubbe   d- Suffe

 

11- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

 a- Belam   b-Bahira   c-Varaka b. Nevfel  d- Ümeyye b. Ebi Salt   

 

12- Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?

a- 24 Haziran 568     b- 20 Haziran 571     c- 20 Nisan 570    d-20 Nisan 571

 

13- Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?

 a- Hicret   b- Burak   c-İsra     d- İhya

 

14- Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?

a-  Hz. Osman     b- Zübeyr b. Avvam   c-Hz. Ebu Bekir           d- Hz. Ömer

 

 

15- Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

 a-Birinci Akabe Biatı      b- Ölüm Biatı      c- Cihad Biatı           d- Rıdvan Biatı 

 

 

16- Peygamberimizin  İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye  gönderdiği sahabi kimdir?

 a- Zeyd b. Sabit      b- Muaz b. Cebel            c-Musab b. Umeyr        d- Ebu Ubeyde b. Cerrah

 

17- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

 a-Mescid-i Aksa        b-   Mescid-i Nebevi   c-  Kuba Mescidi   d- Kabe

 

18- Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?

a- Amir b. Füheyre  b- Ebu Zerr   c- Mikdad b. Esved    d-Zeyd b. Harise

 

19- İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

 a- Suriye  b- Taif     c- Yemen    d-Habeşistan

 

20- Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?

 a-Hz. Hamza  b- Ebu Talip  c- Haris b. Abdülmuttalip  d- Hz. Abbas 

 

21- Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?

 a-Daru’n-Nedve   b- Daru’l-Erkam  c- Daru’l-Mütref   d- Daru’l-Meşvere

 

22- Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?

  a-Ebu Cehil        b-Ebu Lehep       c-Velid b. Muğire d-As b. Vail

 

23- Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

 a- Hübel          b- Lat       c- Uzza      d-Eşnak

 

24- Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?

 a- Leyl     b- Kevser        c- Tin         d-Kureyş

 

25- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

 a- Şifa Hatun       b- Fatıma Binti Esed       c-Halime              d- Fatıma binti Abdullah

 

26- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir?

a- Zeynep               b-  Fatıma              c- Ümmü Gülsüm         d-Nesibe

27- Muhammed isminin anlamı nedir?

a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü    b- Güvenilen    c- Doğru Sözlü     d- İnsanların sevdiği    

 

28- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

 a-  Müddessir Suresi 1-5        b-  Kalem Suresi 1-4   c-Alak Suresi 1-5          d- Fatiha Suresi   

 

29-Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?

a-Ebrehe        b- Nemrut       c-  Haman       d- Eryat

 

30- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

 a- Hz. Zeyd b. Harise    b- Hz. Ebu Bekir        c- Hz. Ali        d-Hz. Halid b. Velid

 

31- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır?

 a- Taif      b- Mekke    c- Riyad      d- Medine

 

32-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

a-Hılfu’l-Fudul                     b- Daru’l-Erkam       c-   Mele   d- Daru’n-Nedve

 

33- İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

 a- Esma binti Ebi Bekir    b- Ümmü Seleme     c- Hz. Aişe        d-Hz. Hatice

 

34- Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

 a-Safa       b- Ebu Kubeys      c-  Hira     d- Merve

 

 

35- Kabe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir?

 a-Haceru’l-Esved           b- Hicr-i İsmail       c- Rükni Yemani      d- Makam-ı İbrahi

 

36- Fetretu’l-Vahiy ne demektir?

 a- Vahyin başlaması   b- Vahyin Sona Ermesi   c-Vahyin Bir süre Kesilmesi    d- Vahyin azalması

    

37- Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?

 a-  İnfitar Suresi    b- Maide Suresi    c-Kevser Suresi             d- İhlas Suresi   

 

38- Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

 a- Osman b. Mazun     b-Cafer b. Ebi Talip    c-  Ubeyde b. Haris       d- Üsame b. Zeyd 

 

39- Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

 a-   Nehdiyye      b- Sümeyye    c-Ümmü Ubeys               d- Lübeyne

 

40- İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir?

 a-  Halid b. Said      b- Hz. Osman     c-Hz. Ebu Bekir           d- Talha   b. Ubeydullah  

 

41-Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir?

a-Ebu Dücane                     b- Sa’d b. Muaz         c-  Ebu Seleme     d-Hz. Ömer

 

42-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?

a- Hicran yılı       b-Hüzün Yılı       c-  Zorluk Yılı      d- Ayrılık Yılı

 

43-Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?

a-Addas    b- Sevban  c- Abdullah    d- Esved

 

44-Peygamberimize Mirac sırasında verilen  ayetler  hangileridir?

a- Kevser Suresi    b-Bakara Suresi son iki ayet   c- Hicr Suresi 94-95      d- Kalem Suresi   

 

45-Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?

a- İnşirah     b-Şakku’l-Kamer    c- İnşikak    d- Şakku’s-Sadr    

 

46-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?

a- Sidane     b- Einne      c- Rifade     d-Sikaye

 

47-Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? 

a- Akabe Gecesi        b-  Bisetin 5. Yılı    c- Mirac Gecesi       d- Hicretin 1. Yılı        

 

48-Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?

a- Teymoğulları b- Ümeyyeoğulları    c-Haşimoğulları          d- Mahzumoğuları 

 

49-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

a-28          b-25           c- 30          d-21 

 

50-Peygamber Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi?
      a- Deba   b-Yesrib     c- Muşakkar     d- Taybe

 

51- Medine’ye göç eden ilk sahabi hangisidir?
       a- Tufeyl b. Amr       b- Said b. Zeyd      c-Ebu Seleme    d- Ebu Ubeyde   

 

52-Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir?
       a- Ümeyye b. Halef   b- Âs b. Vail      c- Ebu Leheb       d-Ebu Cehil

 

53-Kureyşlilerin Peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclislerinin adı nedir?
       a- Suffe   b-Daru’n-Nedve        c-  Daru’s-Silah  d- Daru’l-Erkam    

 

54-Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir?
       a- Hz. Zeyd b. Harise   b-  Hz. Ömer           c-Hz. Ebu Bekir      d- Hz. Osman       

 

55-Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir?
       a- Muaz b. Cebel         b-Hz. Ali             c-Musab b. Umeyr      d- Hz. Zeyd 

 

56-Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir?
        a-Sevr                  b- Akabe              c - Nuhayle                 d- Hira 

 

57-Mağaradayken Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir?
       a-  Abdullah b. Ebu Bekir      b-  Hz. Bilal       c-Amir b. Füheyre       d- Abdullah b. Uraykıt 

 

58-Hicret sırasında Efendimizi takip eden ve bu sırada atının ayakları kuma saplanan kimsenin adı nedir?
       a- Büreyde           b- Ümeyye         c-Süraka                  d-Cüheyne

 

59-Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir?
       a- 12 Nisan 622     b-17 Ağustos 622    c-24 Temmuz 622      d-20 Nisan 620        

 

60-Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
       a- Cuma Mescidi       b- Mescid-i Nebevi    c- Ğamâme Mescidi       d-Kuba Mescidi

 

61-Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
       a-Ranuna Vadisi      b-  Kuba Mescidi       c- Seleme oğulları Mescidi   d- Mescid-i Nebevi         

 

62-Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir?
       a- Esad b. Zürare             b- Mescid-i Nebevi          c-Halid b. Zeyd      d- Sa’d b. Ubade     

 

63-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
       a- Muvahhid         b-Muhacir         c-  Mustazaf        d- Ensar

 

64-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
      a-  Muhacir     b- Suffe          c-Ensar           d-Muhsin

 

65-Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir?
       a- Beni Kureyza         b-Beni Nadir      c- Beni Kaynuka      d-Beni Mustalik

 

66-Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir?
       a- Beytu’l-hikme       b-Suffe             c- Daru’l-Maarif    d- Daru’l-Erkam      

 

67-Peygamber Efendimizin Medine’de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir?
       a- Medine İttifakı        b- Veda Hutbesi       c-Medine Sözleşmesi        d-Hudeybiye Antlaşması

 

68-Sevgili Peygamberimiz Hz. Aişe ile hangi tarihte evlenmiştir?
a-Hicretin 1. Yılı       b- Bisetin 3. Yılı          c-  Hicretin 4. yılı     d- Hicretin 2. Yılı 

 

69-Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir?
       a-Abdullah b. Zeyd           b- Abdurrahman b. Avf       c- Muaz b. Cebel             d-Suheyb b. Sinan

 

70-Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir?
       a- Facir                           b- Müşrik                       c- Fasık                     d-Münafık

 

71-Peygamberimizin ilk müezzini kimdir?
       a- Ammar b. Yasir            b-Bilal-i Habeşi        c Habbab b. Eret       d- Abdullah b. Mesud         

 

72-Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir?
       a- Nüfus Sayımı      b- Ezanın meşru kılınması           c-Haccın Farz Kılınması      d-Ensar-Muhacir kardeşliği

 

73-Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?
        a- İsar                   b-  Menasik                     c-   Seriyye               d-Gazve

 

74-Peygamber Efendimizin katılmadığı askeri faaliyetlere ne ad verilir?
        a-Seriyye                      b-    Cihad                     c- Futuhat         d- Gazve

 

75-Müslümanların ilk defa müşriklerden birini öldürdüğü, esir ve ganimet aldığı savaş hangisidir?
       a- Ubeyde b. Haris Seriyyesi b- Hz. Hamza Seriyyesi          c-Batnı Nahle Vakası      d- Buvat Gazvesi         

 

76-Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?
       a Hendek                      b- Uhud                        c-Bedir                      d- Müreysiye

 

77-Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
       a- Hicretin 1. Yılı 14 Ramazan   b-Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan    c- Hicretin 2. Yılı 5 Recep    d- Hicretin 3. Yılı 15 Şevval      

 

78-Bedir Savaşı Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde anlatılmaktadır?
       a-Enfal                      b-  Tevbe               c-    Zümer         d- Bakara   

 

79-Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
       a- Gatafan                         b- Uhud                       c-    Hendek                       d-Bedir

 

80-Müslüman bir kadına saldırarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ve Medine’den sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
       a- Fedek              b-Beni Kaynuka              c-  Beni Nadir             d- Beni Kureyza  

 

81-Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır?
        a- Hicretin 5. Yılı    b-Hicretin 2. Yılı          c Bisetin 10. yılı               d- Hicretin 4. Yılı     

 

82-Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir?
        a-Hz. Fatıma               b- Hz. Ümmü Gülsüm              c Hz. Zeynep           d- Hz. Rukıyye  

 

83-Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir?
a- Huneyn                      b-   Bedir                     c-Uhud                       d- Hendek

 

84-Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
a- Hicretin 4. Yılı 17. Safer  b-   Hicretin 6. Yılı 22 Ramazan   c-Hicretin 3. Yılı 11 Şevval           d- Hicretin 2. Yılı 15 Ramazan     

 

85-Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir?
a-Meğazi                   b-    Kitabu’l-Cihad               c- Gazavatname     d- Siyer

 

86-Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir?
a-  Hz. Cafer             b-Hz. Hamza               c-  Hz. Ubeyde        d- Hz. Abbas  

 

87-İslamın ilk öğretmeni olan ve Uhud Savaşında şehid edilen sancaktarımızın adı nedir?
       a- Abdullah b. Cahş              b-Abdullah b. Cübeyr               c- Muaz b. Cebel              d-Musab b. Umeyr

 

88-Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir?
        a-Ayneyn Geçidi              b- Ebu Kubeys                  c- Akabe Geçidi                 d-Kanat Vadisi

 

89-Uhud Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
       a-  Araf                    b-  Maide                c-Âli İmran                d-Furkan

 

90-Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir?
       a- Beni Mustalik Gazvesi            b- Beni Nadir Gazvesi       c-   Mute Gazvesi              d-Hamrau’l-Esed Gazvesi

 

91-Ümmü’l-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir?
        a- Hz. Sevde              b- Hz. Zeyneb binti Cahş                   c-Hz. Zeyneb binti Huzeyme                d-Hz. Âişe

 

92-Hz. Ömer’in kızı olup, okuma yazma bilen ve Peygamberimizle evlenen hanım sahabi kimdir?
       a-Hz. Hafsa                     b-     Cüveyriye         c-Hz Hz. Meymune.               d- Hz. Safiyye  

 

93-Hz. Rukiye’nin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir?
       a-   Hz. Ali           b-   Hz. Ebu Bekir               c-Hz. Osman              d- Hz. Ömer  

 

94-Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?
        a- Müreysiye Gazvesi b- Biru Meune Faciası           c-Reci Hadisesi           d- Batnı Nahle Vakası          

 

95-Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir?
       a- Zaturrika Gazvesi              b-Bi’ru Meûne Faciası         c- Batn-ı İdam Seriyyesi       d- Reci Hadisesi            

 

96-Efendimiz aleyhiselam’ı öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
       a- Beni Kureyza           b-  Beni Âmir         c- Beni Nadir             d- Beni Selaman 

 

97-İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır?
       a-Hicretin 4. Yılı     b-  Hicretin 3. Yılı     c- Hicretin 4. Yılı      d- Hicretin 6. Yılı

 

98-Kocası Ebu Seleme’nin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir?
       a- Hz. Cüveyriye       b-Hz. Zeyneb bint Cahş                c Hz. Sevde          d-Hz. Ümmü Seleme

 

99-Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir?
       a-  Huneyn             b-   Mute           c-Hendek                   d- Tebük 

 

100-Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir?
       a- Cafer b. Ebi Talib       b- Cuayl b. Suraka     c-Selman-ı Farisi      d- Umeyr b. Ebi Vakkas    

 

101-Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
        a-Beni Kureyza              b- Beni Nadir          c-  Beni Bekir            d- Beni Muharib 

 

102-Hendek Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir?
        a- Sa’d b. Muaz           b- Cabir b. Abdullah              c-Nuaym b. Mesud                d- Zübeyr b. Avvam 

 

103-Hendek savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
        a- İsra           b-Ahzab                c- Mücedele                 d-Ankebut

 

104-Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslamı tercih eden komutan kimdir?
        a- Ebu Süfyan           b- İkrime b. Ebi Cehil      c- Utbe b. Ebi Vakkas              d-Halid b. Velid

 

105-Peygamberimizin emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir?
        a- Muaviye b. Ebi Süfyan           b- Muğire b. Şube           c-Zeyd b. Sabit        d-Amr b. As

 

106-Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir?
       a- Utbe b. Rebia          b- Ebu Leheb             c- Velid b. Muğire              d-Ebu Cehil

 

107-Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?
       a-Mescidi Aksa         b- Mescidi Haram         c- Mescidi Nebevi              d- Kuba Mescidi           

 

108-Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir?
       a- Bedir           b-Buvat                 c-Ebva          d- Uşeyre

 

109-Hac ibadeti hicretin hangi yılında farz kılınmıştır?

a- Hicri 8. Yıl            b- Hicri 7. Yıl    c- Hicri 9. Yıl        d- Hicri 10. Yıl  

    

110-Hz. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir?

a-    İfk Hadisesi     b- Garanik Hadisesi     c- Kırtas        d-Buhtan

 

111- Medineden sürülen Yahudi kabilelerin de gelmesiyle İslam karşıtı bir merkeze dönüşen ve Efendimizin hicretin yedinci yılında fethettiği Yahudi kalelerinin adı nedir?

a- Nahle         b- Evtas    c- Fedek      d- Hayber

 

112-Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?

a- Fetih      b- Tevbe       c-  Enfal             d- Ahzab   

 

113-Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslam’ın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir?

a-      Hz. Ebu Bekir    b- Hz. Ali         c- Hz. Hz. Osman      d-Hz. Ömer

 

114-Kureyza oğulları hakkında hüküm veren ve kısa bir süre sonra da vefat eden sahabi kimdir?

a- Zeyd b. Sabit     b- Hz. Said b. Zeyd     c- Hz. Cafer b. Ebi Talib     d-Hz. Sa’d b. Muaz

 

115-Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur?

a-Fetih       b-   Araf    c- Saff       d- Hucurat

 

116-Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği  ve Efendimize tabi olduğu seneye  ne ad verilir?

a-  Zafer yılı          b-Fetih yılı            c- Heyetler yılı          d- – Kabileler yılı    

 

117-Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir?

a- Beni Mustalik     b- Beni Âmir       c-Beni Kureyza      d-Beni Kaynuka

 

118-Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir?

a- Zümer Suresi       b-Nur Suresi       c- Ahzab Suresi     d-Hicr Suresi

 

119-Mekke’nin fethinden sonra kuşatılan fakat o yıl fethedilemeyen ancak bir yıl sonra halkının kendiliğinden Müslüman olduğu şehir hangisidir?

a-      Taif     b- San’a    c- Necran  d- Cidde

 

120-Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir?

a-Hamrau’l-Esed  b-Hevazin c-Müreysiye b-Hudeybiye

 

121-Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir?

a- Evtas b- Akabe c-Rıdvan  d-Batn-ı Nahle

 

122-Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır?

a- Tebük    b-  Hendek      c-Beni Mustalik    d- Bedir

 

123-Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir?

a- Amr b. Abese b Ebu Seleme   – c-Ebu Cendel    d- Ebu Hayseme  

 

124-Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir?

a- hz. Zeyneb binti Huzeyme    b-Hz. Zeyneb binti Cahş     c- Hz. Safiyye    d- Hz. Cüveyriye

 

125-Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?

a- Habbab b. Eret   b- Muaz b. Cebel   c-Ebu Basir  d-Ebu Talha

 

126-Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir?

a-Hz. Zeyd b. Harise    b- Hz. Ebu Bekir    c- Hz. Ali    d-Hz. Ömer

 

127-Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir?

a- I. Leon     b- Konstantin    c- Herakliyus    d- Sezar

 

128-Peygamber Efendimizin evlendiği Yahudi asıllı annemizin adı nedir?

a- Hz. Zeyneb          b- Hz. Safiye    c- Hz. Mariye   d-Hz. Cüveyriye

 

129-Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır?

a- Hz. Zeyneb bînti Cahş       b- Ümmü Seleme  c- Zeynep binti Huzeyme    d-  Meymûne binti Hâris 

 

130-Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?

a-  Yemame     b-  Kadisiye      c- Mute      d- Yermük

 

131-Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir?

a-      Perviz    b- Nuşirevan     c- Yezdücerd         d- Rüstem

 

132-Mekke’nin Fethinden hemen önce Müslüman olan Mekke lideri kimdir?

a-  Ebu Amir         b- Ebu Seleme    c- Ebu Süfyan      d-  Ebu Dücane

 

133-Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir?

a-      Necaşi Eshame    b- Addas       c- Sergius   d- Mukavkıs

 

134-Peygamber Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir?

a- Hz. Zeynep binti Huzeyme      b-Hz. Cüveyriye     c-Hz. Sevde     d- Meymune Binti Haris  

 

135- Efendimiz aleyhisselam vefatından hemen önce Bizansla savaşmak üzere hazırladığı orduya hangi sahabiyi komutan olarak tayin etmiştir?

a- Ebu Katade         b- Zeyd b. Harise    c-Üsame b. Zeyd d-Muhammed b. Mesleme

 

136-Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir?

a-      Hz. Abbas     b-    Hz. Hamza   c- Zübeyr      d-Haris b. Abdülmuttalib 

 

137-Mekke’nin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin  yaptığı savaşın adı nedir?

a- Yemame     b- Huneyn   c- Tebük    d- Hamrau’l-Esed  

 

138-Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni  Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir?

a- Hadari        b- Mevali     c- Tüleka     d- Müellefe-i Kulub

  

139-Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir?

a- Mute               b- Huneyn         c-Tebük      d- Hayber

 

140-Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır?

a-      Saatü’l-Usra      b-  Saatü’l-Fitne c- Saatü’l-Felah       d- Saatü’z-Zahme      

      

141-Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?

a- Mescidi Harb       b- Mescidi Dırar      c- Mescidi Tebük      d- Mescidi Münafikun   

 

142-Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?

a-  Hicretin 7. yılı         b- Hicretin 4. yılı      c- Hicretin 10. yılı     d- Hicretin 8. Yılı

 

143- Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir?

a- Haccı Kıran       b- Veda haccı     c- Son Hac      d- Büyük Hac     

 

144-Efendimizin Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra yaptığı umreye ne ad verilir?

a-      Kaza Umresi      b- Umretül Vüsta      c- Umretül Evvel     d- Veda Umresi     

 

145- Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?

a-  Huneyn Hutbesi        b- Safa Hutbesi c- Veda Hutbesi       d- Tebük Hutbesi   

 

146-Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?

a-Rebiül Evvel 632,  Medine     b- Muharrem 632 Medine      c-Safer 632   Mekke     d- Zilkade 632  Medine     

 

147-Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı)  lakabını verdiği sahabi kimdir?

a-   Usame  b.  Zeyd         b- Halid b. Velid      c- Abdullah b. Revaha     d- Cafer b. Ebi Talib

148-Ebu Süfyanın kızı olup, Müslüman olduktan sonra Habeşistana hicret eden ve burada yıllarca kaldıktan sonra Efendimizin hanımı olan validemiz kimdir?

a- Hz. Ümmü Seleme    b- Hz.Ümmü Habibe    c- Hz. Safiye    d- Hz. Cüveyriye

 

149- Peygamberimizin Hicretin sekizinci yılında doğan son çocuğunun adı nedir?

a-Abdullah    b- Kasım     c- Tahir       d- İbrahim

 

150- Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir?

a- Nisa Suresi 59. Ayet     b-Maide Suresi 3. Ayet      c- Nasr Suresi           d- İsra Suresi 81. Ayet

 

151-Peygamber Efendimizin çocuklarından hangisi Efendimizden sonra vefat etmiştir?

a- Hz. Ümmü Gülsüm    b- Hz. Zeyneb    c-Hz.Fatıma    d-Hz. Abdullah

 

152-Hayberin Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir?

a-Hz. Ali b-Hz. Halid c-Ebu Dücane d-Sad b. Ebi Vakkas

 

153-Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir?

a- oğulları Seleme  b- Beni Âmir     c- Beni Bekir    d-Huzaa

 

154-Ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir?

a- Ebu’l-Bahteri     b- Ced b. Kays    c-Abdullah b. Ubey     d-Huyey b. Ahtab

 

155-Hz. Hamza’nın şehit olmasından sonra vücudunu parçalayan, Mekke’nin Fethinde Müslüman olan ve ilerlemiş yaşına rağmen Bizansla yapılan savaşlara katılan hanım sahabi kimdir?

a- Ümmü hakim      b-Hind    c- Ümmü Süleym      d- Rumeysa

   

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

 

*** CEVAP ANAHTARI:

1-    B-  Siyer

2-    C-  Muallaka-i seb’a

 3-    C-  Ficar

 4-    A-  Hadari

5-    D-  Bilal-i Habeşi

6-    C-  Kadir Gecesi

7-    B-  Hanif

8-    D-  Tebbet

9-    B-  Ebu Talib

10-  A-  Daru’l-Erkam

11-  B-  Bahira

12-  D-  20 Nisan 571

13-  C-  İsra

14-  C-  Hz. Ebu Bekir

15-  A-  Birinci Akabe Biatı

16-  C-  Musab b. Umeyr

17-  A-  Mescid-i Aksa

18-  D-  Zeyd b. Harise

19-  D-  Habeşistan

20-  A-  Hz. Hamza

21-  A-  Daru’n-Nedve

22-  A-  Ebu Cehil

23-  D-  Eşnak

24-   D-  Kureyş

25-  C-  Halime

26-  D-  Nesibe

27- A-  Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü

28-  C-  Alak Suresi 1-5

29-  A-  Ebrehe

30-  D-  Hz. Halid b. Velid

31-  C-  Riyad

32-  A-  Hılfu’l-Fudul

33-  D-  Hz. Hatice

 34-  A-  Safa

35-  A-  Haceru’l-Esved

36-  C-  Vahyin Bir Süre Kesilmesi

37-  C-  Kevser Suresi

38-  B-  Cafer b. Ebi Talib

39-  A-  Sümeyye

40-  C-  Hz. Ebu Bekir

41-  D-  Hz. Ömer

42-  B-  Hüzün Yılı

43-  A-  Addas

44-  B-  Bakara Suresi son iki ayet

45-  B-  Şakkul-Kamer

46-  D-  Sikaye

47-  C-  Mirac Gecesi

48-  C-  Haşimoğulları

49-  B-  25

50-  B-  Yesrib

51-  C-  Ebu Seleme

52-  D-  Ebu Cehil

53-  B-  Daru’n-Nedve

54-  C-  Hz. Ebu Bekir

55-  B-  Hz. Ali

56-  A-  Sevr

57-  C-  Amir b. Füheyre

58-  C-  Süraka

59-  C-  24 Temmuz 622

60-  D-  Kuba Mescidi

61-  A - Ranuna Vadisi

62-  C-  Halid b. Zeyd

63-  B-  Muhacir

64-  C-  Ensar

65-  D-  Benî Mustalik

66-  B-  Suffe

67-  C - Medine Sözleşmesi

68-  A-  Hicretin 1. Yılı

69-  A-  Abdullah b. Zeyd

70-  D-  Münafık

71-  B-  Bilal-i Habeşi

72-  C-  Haccın Farz Kılınması

73-  D-  Gazve

74-  A-  Seriyye

75-  C-  Batn-ı Nahle Vakası

76-  C-  Bedir

77-  B-  Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan

78-  A-  Enfal

79-  D-  Bedir

80-  B-  Benî Kaynuka

81-  B-  Hicretin 2. Yılı

82-  A-  Hz. Fatıma

83-  C-  Uhud

84-  C-  Hicretin 3. Yılı 11 Şevval

85-  A-  Meğazi

86-  B-  Hz. Hamza

87-  D-  Musab b. Umeyr

88-  A-  Ayneyn Geçidi

89-  C-  Âl-i İmran

90-  D-  Hamrau’l-Esed

91-  C-  Zeyneb binti Huzeyme

92-  A-  Hz. Hafsa

93-  C-  Hz. Osman

94-  C-  Recî Hadisesi

95-  B-  Bi’r-u Meûne Faciası

96-  C-  Benii Nadîr

97-  A-  Hicretin 4. Yılı

98-  D-  Ümmü Seleme

99-  C-  Hendek

100-  C-  Selman-ı Farisi

101-  A-  Benî Kureyza

102-  C-   Nuaym b. Mesud

103-  B-   Ahzâb

104-  D-   Halid b. Velid

105-  C-   Zeyd b. Sabit

106-  D-  Ebu Cehil

107-  A-  Mescid-i Aksa

108-  C-  Ebva

109-  C-  Hicretin 9. Yılı

110-  A-  İfk Hadisesi

111-  D-  Hayber

112-  B-  Tevbe Suresi

113-  A-  Hz. Ebû Bekir

114-  D-  Sa’d b. Muaz

115-  A-  Fetih Suresi

116-  C-  Heyetler Yılı

117-  C-  Beni Kureyza

118-   B-  Nur Suresi

119-   A-  Taif

120-   D-  Hudeybiye

121-   C-  Rıdvan Biatı

122-   C- Beni Mustalik

123-   C-  Ebu Cendel

124-   B-  Zeyneb binti Cahş

125-   B-  Ebû Basir

126-   B-  Zeyd b. Harise

127-   C-  Herakliyus

128-   B-  Hz. Safiye

129-   D-  Meymune binti Haris

130-   C-  Mute

131-   A- Perviz

132-   C-  Ebû Süfyan

133-   A-  Necaşi Eshame

134-   B-  Hz. Cüveyriye

135-   C-  Üsame b. Zeyd

136-   A-  Hz. Abbas

137-   B-  Huneyn

138-   D-  Muellefe-i Kulûb

139-   C- Tebük

140-   A-  Saatu’l-Usra

141-   B-  Mescid-i Dırar

142-   D-  Hicretin 8. Yılı

143-   B-  Veda haccı

144-   A-  Kaza umresi

145-   C-  Veda hutbesi

146-   A-  Rebiül Evvel 632,  Medine

147-   B-  Halid b. Velid

148-   B-  Ümmü Habibe

149-   B-  İbrahim

150-   B-  Maide suresi 3. Ayeti kerime

151-   C-  Hz. Fatıma

152-   A-  Hz. Ali

153-   D-  Huzaa

154-   C-  Abdullah b. Ubey

155-   B-  Hind


Yazar: 

Yorumlar

cok guzel

çok faydalı olmuş Allah razı olsun

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.