Ensar Ne Demektir?

Ensar, Hz. Peygamber'e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlar.

Ensâr kelimesi, yardım etmek anla­mındaki “nasr” kökünden türemiştir.

Enes b. Mâlik'in belirttiğine göre bu isim ilk defa Kur'ân-ı Kerîm'de yer almıştır.

Ensar bu anlamıyla Kur'an'da iki ayette (Tevbe 9/100, 117) muhacirlerle bir­likte geçmekte ve Allah'ın her iki topluluktan da hoşnut olduğu belirtilmekte­dir.

Hayatı boyunca Rasûl-i Ekrem'e sa­hip çıkarak daima onun yanında olan ensar, vefatından sonra da hadislerini titizlikle koruyup daha sonraki nesillere aktarmıştır. En çok hadis rivayet eden yedi sahabîden biri olan İbn Abbas, as­hab içinde en fazla hadis bilenlerin ensar olduğunu söylemektedir.

Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.