Salât-u Selamlar

İbrahim Bin Edhem Rahmetullahi Aleyhin Salât Ve Selamı

"Allah’ım, küfür ve tuğyân fırkalarını parçalayıp dağıtan ve şeytanların arkadaşlarının ve şeytanın ordularını darmadağın eden efendimiz Muhammed’e ve âline salât ve selâm olsun."

Mevlana Halid Bağdadi rahmetullahi aleyhin Efendimiz Aleyhisselâma Salâtı

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âline, bütün dertler ve devalar sayısınca bol bol salât, selam eyle ve bereket ihsan eyle."

İmam Şâfiî’nin Efendimiz aleyhisselâm’a Salâtı

Allah’ım! O’nu zikredenler zikrettikçe, onu anmakta gaflete düşenler gaflet ettikçe Muhammed'e salât eyle!"

Emir Buhârî'nin (Emir Sultan) okuduğu rivayet edilen salâvat

"Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle. Ey sıkıntı anlarımda destekçim. Ey kederli anlarımda yardımcım. Ey her musibette gözetip kollayanım. Ey her belâ anında koruyucum. Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle."

Muhammed Bahaeddin Nakşibendî (r. aleyh)'in Efendimiz Aleyhisselâma Salâtı

"Allah’ım! Peygamberlerin kandili, evliyânın nûru, asfiyânın kameri insanların ve cinlerin güneşi, doğu ve batının ışığı olan Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât etmeni istiyoruz. Onlara çokça selam olsun." Nebhânî, Saâdetü’d-dâreyn fi’s-salât ala seyyidi’l-kevneyn, 262.

Hasan Basrî rahmetullahi aleyhîn Efendimize Salâtı

"Allah’ım! Muhammed'e, âline, ashâbına, evlâdına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, hanım tarafından akrabalarına, yardımcılarına, ona ittiba edenlere, sevenlerine, ümmetine ve onlarla birlikte bütün hepimize salât eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi!" Nebhânî, Efdal, 15

Abdullah b. Mesûd radıyallahu anh'ın Salâtı

"Ey Allah’ım! Salâtlarını, bereketlerini ve rahmetini Rasûllerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet Peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Rasûlün ve kulun Efendimiz Muhammed’e ikrâm eyle. Allahım! O’nu evvelkilerin ve sonradan gelenlerin gıpta ettiği Makâm-ı Mahmûda ulaştır.
RSS - Salât-u Selamlar beslemesine abone olun.