Bunları Biliyor muydunuz?

1. Kur'ân-ı Kerim'de en çok tekrarlanan âyet "Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" âyetidir. Rahman Suresinde 31 defa tekrar edilmektedir.

.

2. Aşere-i Mübeşşereden olan Zübeyr b. Avvâm, Peygamber Efendimizin halası Hz. Safiyye'nin oğludur. Hz. Zübeyr'in babası ise Hz. Hatice'nin kardeşi Avvâm b. Huveylid'dir.  

.

3. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber Musa aleyhisselam'dır. Hz. Musa'nın ismi Kur'an-ı Kerim'de 136 defa geçmektedir.

.

4. Felâk ve Nâs Surelerine, sığındıran ve koruyan anlamında "Muavvizeteyn" denilir.

.

5. İlk Korku Namazı (Salâtu'l -Havf) Hicretin beşinci yılında yapılan Zaturrika Gazvesi sırasında kılınmıştır.  

.

6. Hicretten sonra müminlere kendilerini korumaları maksadıyla savaşma izni Hac Suresi 22/39-40. Ayetlerle verilmiştir.

.

7. Mekke ismi Kur’an-ı Kerim’de bir yerde, Fetih Suresi 24.  ayette geçmektedir.

.

8. İnsanlar cahiliye devrinde Şevvâl ayında evlenmezlerdi. Peygamber Efendimiz  günümüzde de yaygın olan iki bayram arası düğün olmaz anlayışını yıkmış ve Hz. Aişe validemizle bu ayda nikahlanıp evlenmiştir. 

.

9. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret et­tikten sonra Mekke'ye dört defa geldi. Bunlar;

- Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra hicretin yedinci yılında (629) Umretü'l-kazâ için gelişi;

- hicretin sekizinci yılında (630) Mekke'nin fethi için gelişi;

- aynı yıl Huneyn Gazvesinden sonra umre yapmak için gelişi;

- hicretin dokuzuncu yılında (631) Veda haccı için geli­şidir.

.

10.  Daha çok istihbarat toplamak amacıyla oluşturulan ve gerektiğinde düşmanla çatışmaya giren, Hz. Peygamberin katılmadığı askeri birliklere seriyye adı verilir.

.

11. Peygamber Efendimizi annesi Âmine’den sonra, kısa bir süre amcası Ebû Leheb’in cariyelerinden Süveybe emzirmiştir.

.

12. Kur'ân-ı Kerim'de zamirler dışında en çok geçen kelime, Allah (c.c) lafz-ı celâlidir.

.

13. Kur'ân-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Allah (c.c) lafz-ı celali dışında en fazla zikredilen ismi Rab ism-i şerifidir. 962 yerde bu isim Allah'a nispet edilerek kullanılmıştır.

.

14. Kur'ân-ı Kerim'de en fazla bahsi geçen ibadet namazdır. Dinin direği olan namaz, salât şeklinde Kur'ân'da toplam 86 kez geçmektedir. 

.

15. Kur'ân-ı Kerim'in en fazla değindiği ilişki, ilim-amel ilişkisidir. 2637 ayette Kur'ân, ilim-amel ilişkisine değinmekte ve bunun üzerinden mesajlar vermektedir.

.

16. Kur'ân-ı Kerim'de 17 sûrenin başında yemin vardır. Bu yeminlerden en fazlası, Rabbimizin kendi ismi üzerine yaptığı yeminlerdir. Allah (c.c) 7 defa kendi ismi üzerine yemin etmektedir.

.

17. Kur'ân-ı Kerim'de en hayırlı örtünün, takva örtüsü olduğu belirtilmektedir. A'raf Sûresi, 26. ayette bu hakikate dikkat çekilmiştir. 

.

18. Kur'ân-ı Kerim'de en güzel boyanın Allah'ın (c.c) boyası olduğu belirtilmiştir. (Bakara 2/138) Allah'tan daha güzel boya/renk verenin olamayacağı hakikatine dikkat çekilmiştir.

.

19. Kur'ân-ı Kerim'de en güzel sözlü kimsenin: "Kuşkusuz ben müslümanlardanım" diyen olduğu belirtilmiştir. (Fussilet 41/33)

.

20. Kur'ân-ı Kerim'de insanlar için en güzel örneklerin (Üsve-i Hasene), Efendimiz (s.a.s) (Ahzâb 33/21) ve Hz. İbrahim (a.s) ile ailesi olduğu belirtilmiştir. (Mümtehine 60/4,6)

.

21. Kur'ân-ı Kerim'in en fazla üzerinde durduğu konu tevhiddir. Allah'ın (c.c) birliği konusu, hemen hemen tüm sûrelerin ortak mevzusudur.

.

22. İbn Kayyım el-Cevziyye, Peygamber Efendimizin (sas) hayatı yaşayış ve uygulamalarına dair bilgileri içeren meşhur eseri "Zâdü'l-Meâd"ı Şam'dan hacca giderken, yolculuk esnasında hiçbir kitaba bakmadan kaleme almıştır.

.

23. Yusuf suresi nübüvvetin 8-10. yılları arasıda Mekkeli müşriklerin müslümanlara ambargo uyguladığı yıllarda nazil olmustur. Boykot altında büyük sıkıntılar çeken sahabiler Hz. Peygamber'den (sas) kıssa niteliğinde ayetler okumasını talep etmişlerdir. Bu sure Hz. Peygamber'i (sas) ve müminleri teselli etmektedir. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmışlar ve ona zulmetmişlerse de sonunda Hz. Yusuf üstün gelmiştir.  Peygamberimiz ve ashabı da bir gün Hz. Yusuf gibi zafere ulaşacaklardır.

.

24. Ayların sayısı Allah tarafınfdan on iki olarak tespit edilmiş olup bunların dördü haram aylardır. (Tevbe 9/36.)

.

25. Kur'an'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır.

.

26. Müslümanlar için bütün zamanların en değerlisi Kur'an'ın indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesidir.

.

28. Efendimiz aleyhisselâm her gece İsrâ suresiyle birlikte Zümer suresini de okurdu.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 68; Tirmizî Fedâilü'l-Kur'ân, 21.)

.

29. Kur’ân-ı Kerim’de kendilerinden ağır bir söz alındığı bildirilen, sabır ve azmin sembolü beş peygambere Ulü’l Azm Peygamberler denilir.

Ahzâb suresi 7. ayette isimleri zikredilen bu peygamberler Hz. Nûh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa ve Muhammed aleyhisselâmdır.

.

30. Peygamber Efendimiz ümmetine  "yâ ze'l- celâli ve'l- ikrâm"  zikrini sürekli ve ısrarla tekrar etmelerini tavsiye ederdi.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned , IV,177; Tirmizî, Daavât, 91.)

.

31. Peygamberimizin dedelerinden Kusay ve Abdülmuttalib'in, amcası Ebû Talib'in ve yine Efendimizin hanımı Hz. Hatice'nin mezarları Mekke'de  önceleri  Hacûn denilen Cennetü'l-Muallâ adlı mezarlıkta bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in burayı  göstererek, “Bu kabristan ne güzeldir!” buyurması (Müsned, I, 367; Fâkihî, IV, 50) veya Hz. Hatice’nin burada medfûn bulunması sebebiyle Mekke’deki bu mezarlığa “Cennetü’l-Muallâ” denilmiştir.

.

32. Efendimiz'in katıldığı savaşlardan yalnızca ikisinin adı Kur'ân-ı Kerim'de geçmektedir. Bunlardan birisi Bedir, diğeri ise Huneyn Savaşıdır. Bedir gazvesi Âl-i İmrân sûresi 123. ayette, Huneyn gazvesi ise Tevbe sûresi 25. ayette yer almaktadır. 

.

33. Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Mescid-i Nebevi'de teravih namazını kıldırmakla görevlendirilen ilk sahabi Übey b. Ka'b radıyallahu anh'tır.  Übey radıyallahu anh Ramazan ayının ilk yirmi günü teravih namazını kıldırır, son on gün ise evinde itikafa çekilerek ibadetle meşgul olurdu.

.

34.Peygamber Efendimiz kendisine biat etmek üzere Tâif'ten Medine'ye gelmekte olan bir adamda salgın hastalık olduğunu öğrenince, adamın biatını kabul ettiğini belirterek Medine'ye girmesine izin vermemiştir.

(Müslim, Selâm 126; İbn Mâce, Tıb 44.)

.

35. Suriye bölgesi ordu kumandanı Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh tarafından Şam-Hicaz yolu üzerindeki Serğ kasabasında karşılanan Hz. Ömer’e Şam’da veba çıktığı haberi verilince, Hz. Ömer vebanın olduğu yere gitmemiş, kendisine, “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diyen Ebû Ubeyde’ye Allah’ın kaderinden yine O’nun kaderine sığındığını söylemiştir.

(Buhârî, “Ṭıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 100.)

.

36. Peygamber Efendimiz Medine Pazarındaki esnafı denetlemek ve oluşabilecek haksızlıkları engellemek amacıyla Hz. Zeyneb binti Nüheyk radıyallahu anhâ'yı bir nevi zabıta olarak görevlendirmiştir.

.

37. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında Bedir Gazvesi’nden önce, Şaban ayının 10. gününde farz kılınmıştır.

.

38.Efendimiz aleyhisselâm'ın ilk vefat eden eşi Hz. Hatice, son vefat eden eşi ise Ümmü Seleme'dir. Hz. Hatice, Nübüvvetin 10. yılı 65 yaşında vefat etmiş iken, Ümmü Seleme validemiz ise Hicretin 61. yılında 85 yaşlarında vefat etmiştir.

 

39. Halid b. Velid radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra ilk olarak Bizans Ordusuyla yapılan Mu'te Gazvesine  katılmıştır. (Eylül 629) Savaş sırasında oldukça zor duruma düşen İslam ordusunu uyguladığı başarılı  strateji sayesinde yok olmaktan kurtaran Halid'e, Efendimiz aleyhisselâm tarafından Seyfullah (Allah'ın Kılıcı) lakabı verilmiştir.

 

40. Sevgili Peygamberimizin ilk sancaktarı Büreyde b. Husayb radıyallahu anh, Türkmenistan'ın Merv şehrinde vefat edeceği sırada mezarının başına iki hurma fidanı dikilmesini vasiyet etmiştir. Mezarlıklarımızın yemyeşil olmasının sebebi belki de  Hz. Büreyde'nin bu vasiyetidir.   

(İbn Sa’d, et-Tabakât, VII, 8; Zehebî, Siyer, II, 470)

 

41. Hicretten sonra Müslümanlar Medine’de içme suyu sıkıntısı çekmeye başlayınca Peygamber Efendimizin teşviki üzerine Hz. Osman (r.a.) bir Yahudiye ait olan Rûme kuyusunu satın almış ve  Müslümanların hizmetine sunmuştur. İslamda ilk vakıf Hz. Osman radyallahu anh’ın bağışladığı Rûme Kuyusudur.

Yazar: 

Yorumlar

harika

Esselamüaleyküm..Kurani kerimde Ali-imran 96. ayette de mekke şehrinden bahsederken bekke diye bahsetmesi eskiden isminin öyle anılmasındanmıdır....vesselam

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.