Ali ERDOĞDU

Semhûdî (السمهودي)

Semhûdî’nin eserleri ayrıca, hicretten sonra Hz. Peygamber’in Medine’deki faaliyetleri ve Medine toplumu hakkındaki orijinal bilgileri kayıt altına alması bakımından önemlidir.

DİMYATÎ

ahsil hayatına Dimyat'ta fıkıh okuyarak başladı. Daha sonra hocası onu hadis öğrenmeye teşvik etti. İskenderiye’ye gitti. Buradaki muhaddislerden faydalandı. Kahire’de dönemin ünlü hadis âlimlerinden ders aldı ve onlardan rivayetlerde bulundu.

KELÂÎ

Kela'i, düşmana karşı çarpışırken 20 Zilhicce 634'te (14 Ağustos 1237) Belensiye yakınlarındaki Enîşe’de (el-Puig) şehid oldu.

İbn Abdülber En-Nemerî

İbn Abdilber, ilköğreniminden sonra değişik hocalardan tefsir, fıkıh, hadis, cedel ve sîret tahsil etti. Endülüs dışına çıkmadan ilim tahsilini tamamladı ve 100’ü Endülüslü olmak üzere 107 âlimden icâzet aldı.İslam dünyasının doğusundaki âlimlerle mektuplaştı.

İbn Cemâa

Genç yaşta ders vermeye başlayan İbn Cemâa değişik medreselerde müderris olarak görevlerde bulundu. Kahire’deki Sâlihiyye Medresesi, Haşşâbiyye Zâviyesi, Kâmiliyye Medresesi Dârülhadisi ve Akmer Camii’nde ders verdi.

Moğultay b. Kılıç

Moğultay b. Kılıç, yaşıtları gibi ata binme ve ok atma yerine ilmî eserlere düşkün, yazmaya ve okumaya karşı çok gayretli idi. Onun gerçekten çok kitabı vardı. Vefat edinceye kadar da yazmaktan ve okumaktan hiç ayrı kalmadı.

Süheyli

Süheylî, tefsîr ve hadîs ilminde hafız, hadîs-i şerîfleri rivâyet edenleri tanımakta mahir, kelâm ve usûl ilminde âlim, târih ve neseb ilminde çok kuvvetli; diğer ilimlerde de ilmi pek çok olup, büyük bir âlim idi. Ma’rifetteki (Allah Teâlâ’yı tanımaktaki), yani evliyalık yolundaki derecesi çok yüksek idi. Zekâsı çok kuvvetli idi.

Makrîzî

Makrîzî, Ortaçağ İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olup siyasî tarih yanında iktisat tarihi, kültürel ve sosyal tarihe dair çalışmalarıyla meşhur olmuştur.

İbn İshâk

"İçlerinde İbn İshâk olduğu müddetçe Medine'de ilim kaybolmaz. Meğazi isteyen bu gence gitsin. İbn İshâk meğâzide insanların en âlimidir."
RSS - Ali ERDOĞDU beslemesine abone olun.