Na't - I

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün)

 

‘Alîl-i derd-i ‘isyâna devâsıñ yâ Resûlallâh

(İsyan hastalığına devasın ya Rasûlallah)

Bize sûy-ı cinâna reh-nümâsıñ yâ Resûlallâh

(Bizi cennete doğru götüren bir kılavuzsun ya Rasûlallah)

 

Saña ‘âşık olanlar secde eyler hâk-i pâyıñda

(Senin aşıkların, ayağının değdiği toprakta secde eylerler)

Cemî‘-i ümmete kıble-nümâsıñ yâ Resûlallâh

(Bütün ümmete kıbleyi gösterensin ya Rasûlallah)

 

Yaradılmazdan evvel pâdişâhım hep bu ‘âlemler

(Bu alemler yaratılmadan önce ki ey sultanım)

Cenâb-ı Hakk ile sen âşinâsıñ yâ Resûlallâh

(Cenab'ı Hak ile ahbabtın sen ya Rasûlallah)

 

Cihânda fâsık u fâcir kerem senden ümîd eyler

(Bu alemde günahkarlar senin ikramını ümid eder)

Şefâ‘at kıl Habîb-i Kibriyâsıñ yâ Resûlallâh

(Şefaat eyle, Allah’ın sevgilisi sensin ya Rasûlallah)

 

Ne yüzle varacak Leylâ huzûra rûz-ı mahşerde

(Mahşer gününde Leylâ ne yüzle duracak huzurunda)

Aña rahm eyle Şâh-ı Enbiyâsıñ yâ Resûlallâh

(Onu şefkatinden esirgeme, Nebîlerin Sultanı’sın ya Rasûlallah)

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.