Siyer-i Nebi Derneği

     Kur’ân-ı Kerim’in bizlere en güzel örnek olarak gösterdiği sevgili Peygamberimizi tanımak, O’nun sevgi dolu mesajını insanlara ulaştırmak O’na karşı en büyük vazifemizdir. Âlemlere rahmet olan yüce Nebi’yi anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmaların içinde yer almak bir mü’minin yaşayabileceği en büyük mutluluktur.

     21 Şubat 2008 tarihinde www.siyerinebi.com ile çıktığımız bu mübarek yolculuk 2009 yılı Kasım ayında yayın hayatına giren Siyer-i Nebi Dergisi ile devam etmiştir. Efendimizi sahabe gibi sevmek ve O’nunla kardeş olabilmek aşkıyla yapılan bu faaliyetler sonucunda Siyer-i Nebi Eğitim ve Araştırma Derneği kurulmuştur. Sevgili Peygamberimiz hakkında güvenilir ve doğru bilgiyi tüm dünyaya ulaştırmak, İslam ahlâk ve prensiplerinden taviz vermeden Efendimiz aleyhisselam’ı yaşadığımız topluma en iyi şekilde anlatmak derneğimizin temel misyonunu oluşturmaktadır.

     Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

1. Akademik Siyer Eğitimi

2. www.siyerinebi.com

3. Siyer-i Nebi Dergisi

4. Müfredat ve bilgi bankası oluşturma

5. Ortaöğretim siyer eğitimi

6. Yaygın siyer eğitimi

7. Kütüphane

8. Kitap telifi ve neşri

9. Burs 

AKADEMİK SİYER EĞİTİMİ

     Başta İlahiyat olmak üzere çeşitli fakültelerde okuyan öğrencilere yönelik sunduğumuz Siyer dersleri iki bölümden oluşmaktadır:

     Metin Okumaları: Bu derste Siyer-i Nebi’ye dair kaynak eserler okutulmaktadır. Okutulacak metinler sırasıyla şu eserlerden seçilmiştir:

*Muhtasaru’l Câmi’ fi’s-Sireti’n-Nebeviyye - Semira ez-Zayed

*es-Siretü’n-Nebeviyye - İbn Hişâm

*et-Tabakâtü’l-Kübrâ - İbn Sa’d

*Fütûhu’l-Büldân - Belâzürî

     Seçilen metinler bir dönem (18 hafta) okutulmaktadır. Ayrıca Arapça gramer konularında öğrencilerin yeterli seviyeye ulaşması da hedeflenmektedir.

     Siyer Dersi: Siyer kronolojisi esas alınarak hazırlanan ders programı, Arapça ve Türkçe kaynaklar taranarak sahasında uzman hocalar tarafından sunulmaktadır. Dersler ilmi kriterlere uygun bir şekilde işlenmektedir. Derse katılan öğrencilere araştırma ve makale hazırlayabilmeleri için rehberlik yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalar, site ve dergimizde değerlendirilmekte; öğrencilerin hem akademik araştırmaya hem de yazarlığa adım atmasına imkan sağlanmaktadır.

     Dersler 72 hafta (4 dönem) üzerinden planlanmıştır.

     Öğrenci seçiminde gönüllülük esas alınmaktadır.

     Dersleri takip eden öğrencilere yüksek lisans ve doktora aşamalarında kütüphane, çalışma ortamı ve burs imkânlarıyla yardımcı olunması hedeflenmektedir.