Sorularla Kur'ân-ı Kerim

1. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber kimdir?

Cevap: Hz. Musa'dır. Hz. Musa'nın ismi toplam 136 defa geçmektedir.

.

2. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekarlanan ayet hangisidir?

Cevap: "Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" ayetidir. Rahman Suresinde 31 defa tekrar edilmektedir.

.

3. Kur'an-ı Kerim'de ismi en az geçen peygamber kimdir?

Cevap: Hz. Üzeyr'dir. Tevbe 9/30. ayet-i kerimede bir kez geçmektedir. 

.

4. Kur'an-ı Kerim'de en fazla bahsi geçen kavim/topluluk hangisidir?

Cevap: İsrailoğulları'dır. 24 surede İsrailoğullarından bahsedilmektedir. 

.

5. Kur'an-ı Kerim'de tevhid bahsinden sonra en fazla değinilen konu hangisidir?

Cevap: Tarih'tir. 3180 ayette doğrudan tarihi malumatlara yer verilmektedir.

.

6. Kur'an-ı Kerim'in en fazla değindiği ilişki nedir?

Cevap: Amel-iman ilişkisidir. 2637 ayette buna değinilmektedir.

.

7. Kur'an-ı Kerim'de  Hurûf-u Mukattaa ile başlayan kaç sure vardır?

Cevap: 29 

.

8. Kur'an-ı Kerim'de yemin ile başlayan kaç sure vardır?

Cevap: 17

.

9.  Kur'an-ı Kerim'de  Cenab-ı Hakk'ın üzerine en fazla yemin ettiği şey nedir?

Cevap: Kur'an'da Rabbimiz en fazla kendi ismi üzerine yemin etmektedir.

.

10.  Kur'an-ı Kerim'de  "en hayırlı örtü" diye nitelenen şey nedir?

Cevap: Takva örtüsüdür (A'raf 7/26).

.

11.  Kur'an-ı Kerim'de  "en hayırlı gece" ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen gece hangisidir?

Cevap: Kadir Gecesi'dir (Kadir 97/3).

.

12.  Kur'an-ı Kerim'de  "en hayırlı kazanç" diye nitelenen kazanç nedir?

Cevap: Helal kazanç

.

13.  Kur'an-ı Kerim'de  "en büyük zulüm" diye vurgulanan şey nedir?

Cevap: Şirk'tir (Lokman 31/13).

.

14.  Kur'an-ı Kerim'de  "en güzel boya" diye belirtilen şey nedir?

Cevap: En güzel boyanın Allah'ın boyası olduğu belirtilmektedir (Bakara 2/138). Bununla Allah'tan daha güzel boya/renk verenin olamayacağı hakikatine dikkat çekilmiştir. 

.

15.  Kur'an-ı Kerim'de "en çirkin ses" olarak geçen ses nedir?

Cevap: Eşşek sesidir (Lokman 31/19)

.

16.  Kur'an-ı Kerim'de "en güzel sözlü kimse" diye geçen kimdir?

Cevap: "kuşkusuz ben müslümanlardanım" diyen kimsedir (Fussilet 41/33).

.

17.  Kur'an-ı Kerim'de  "en güzel yaratılan varlık" diye bahsedilen varlık nedir?

Cevap: İnsandır (Tîn 95/4).

.

18.  Kur'an-ı Kerim'de "en güzel örnek" olarak ifade edilen peygamber kimdir?

Cevap: Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'dir (Ahzab 33/21).

.

19.  Kur'an-ı Kerim'de "en güzel örnek" diye misal verilen aile hangisidir?

Cevap: Hz. İbrahim'in ailesidir (Mümtehine 60/4-6).

.

20.  Kur'an-ı Kerim'de  "cehennem'in en alt tabakasındakiler" olarak belirtilen grup hangisidir?

Cevap: Münafıklar'dır (Nisâ 4/145)

.

21.  Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayetleri hangisidr?

Cevap: Duha ve Asr Surelerinin ilk ayetleridir. (Hurûfu Mukattaa ile başlayanlar hariç).

.

22.  Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir?

Cevap: Kevser Suresi'dir. Toplam 3 ayetten oluşur. 

.

23.  Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir?

Cevap: Bakara Suresi'dir. Toplam 286 ayetten oluşmaktadır.

.

24.  Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelime nedir?

Cevap: Allah lafzıdır. Toplam 2697 kez geçmektedir.

.

25. Kur’an-ı Kerim’de “en büyük zarara uğrayanlar” (hasirun) şeklinde nitelenenler kimlerdir?

Cevap: Münafıklar (Tevbe 9/69), iman etmeyi reddedenler (Mâide 5/5), dünya hayatını ahirete tercih edenler (Zümer 39/65), peygamberleri reddedenler (A’raf 7/92)

.

26. Ayetlerin son kelimesine ne ad verilir?

Cevap: Fasıla

.

27. Kur’an-ı Kerim kaç yerde “kitab” olarak geçer?

Cevap: 230

.

28. Sureler uzunluğuna göre kaç bölüme ayrılır?

Cevap: 4 bölüme ayrılır:

  a) el-Tıval:uzun sureler

  b) el-Miun:Ayetlerin sayısı 100’den fazla olan

  c) el-Mesani:Ayetlerin sayısı 100’den aşağı olan

  d) el-Mufassal:Kur’an-ı Kerim’ın sonunda yer alan sureler)

.

27. Muhammed ve Ahmed ismleri  Kur’an-ı Kerim’de kaç defa geçmektedir?

Cevap: Muhammed ismi 4 (Âl-i İmrân 3/144, Ahzâb 33/60, Muhammed 2, Fetih 48/29), Ahmed ismi ise 1  yerde (Sâf 61/6) geçmektedir.

.

28. Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde cahiliye kelimesi geçmektedir?

Cevap: 4 yerde cahiliye kelimesi geçmektedir:

Âl-i İmrân 3/154: Zannu’l-cahiliyye (Cahiliye zannı),

Fetih 48/26: Hamiyyetü’l-cahiliye (Cahiliyye taassubu)

Ahzab 33/33: Teberrucül’l-cahiliye,

Mâide 5/50: Hükmü’l-cahiliye (Cahiliyye hükmü)

.

29. İlk mushaf ne zaman ve kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’in mushaf haline getirilişi, Hz. Ebu Bekir zamanında Hz. Zeyd b. Sâbit liderliğindeki bir heyet tarafından gerçekleştirilmiştir

.

30. Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshası Peygamberimizin hangi hanımına verilmiştir?

Cevap: Hazırlanan ilk mushaf Hz. Hafsa’ya (ra) teslim edilmiştir.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.