O'nu Anlatan Kitaplar

İbn Kuteybe

İbn Kuteybe, çağının en seçkin kişiliklerinden biridir. Arap dilinin en büyük imamlarından sayılır. Lügat ve nahivde bir otori­te olduğu kadar hadis, tefsir ve Kur'an ilimlerinde de ta­nınmıştı. İbn Kuteybe’nin yaşadığı dönem Abbasilerin ilim ve medeniyette zirve olduğu dönemdir. O, geniş kültür birikimiyle devlet adamlarının da dikkatini çekmiştir.

İmam-ı Zehebî

İMAM-I ZEHEBÎ (Ünlü Hadis, Rical ve Tarih Âlimi) ŞEMSEDDÎN EBÛ ABDULLAH MUHAMMED b. AHMED b. OSMAN b. KAYMAZ EZ-ZEHEBÎ

Kastallânî

KASTALLÂNÎ AHMED B. MUHAMMED Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517) Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.

Şâmî

EbûAbdillâhŞemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî Sübülü’l-hüdâve’r-reşâd adlı eseriyle tanınan âlim.

Diyarbekrî

Kâdî Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen ed-Diyârbekrî (ö. 990/1582)Osmanlı müelliflerinden, tarihçi ve fıkıh âlimi.

Siyer-i Nebi Kaynak Eserler

* Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed(sas) | M. Yaşar Kandemir | Tahlil Yayınları. * Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed(sas) | Muhammed Abduh Yemani | trc. H. Mehmed Günay | Nun Yayıncılık | İstanbul | 1995. * Alemlere Rahmet Hz. Muhammed(sas) | Muhammed Emin Yıldırım | Siyer Yayınları.

Hz. Muhammed (sav) / Siyeri Nebi – İsmail Yiğit, Raşit Küçük

İlk dönem kaynaklarına atıflarda bulunan eserde sık sık âyet-i kerimelere yer verilerek Peygamber Efendimizin hayatının her safhasının vahyin kontrolünde olduğuna dikkat çekilmiş. Çalışma bu yönüyle Kur’ân’ı anlama çabasında bulanan talebelere...

Resûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu- Prof. Dr. Ahmet Önkal

Kitapta öncelikle Kur’ân-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde “davet”e yer verilerek konu temellendirilmiş. Davetin Gerekliliği, Davette Metodun Rolü, Önceki Peygamberlerin Davetlerinde Metot ve Resûlullah’ın İslâm’a Davet Metodunu...

Bütün Yönleriyle Cahiliyye – Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Cahiliyye Devri, mal çokluğuna ve kabile nüfuzuna dayanan, ensâb ilminin geliştiği bir ortamda nesebi karmakarışık eden uygulamaların yer aldığı bir dönem. Kocası ölen kadınların, üvey oğullarına miras kaldığı...
RSS - O'nu Anlatan Kitaplar beslemesine abone olun.