Veli KARATAŞ

.

.

.

Ramazan Ayının Değerini Bilmek

Resûlullah "Muhakkak ki ileride kapkaranlık geceler misali fitneler olacak!" buyurdu. "Onlardan kurtuluşun yolu nedir, Ey Allah'ın Resûlü?" denildi. Buyurdu: "Allah'ın kitabı! Onda sizden öncekilerin olayları, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin de hükmünüz vardır. O, kesin çizgidir; şaka değildir.

Okumanın Mahiyeti ve Anlamı Üzerine

Okunması istenen kâinat kitabıdır, insandır, tarihtir, toplumdur. Ve bunların hepsi Allah’ın sonsuz ilmiyle ve kudret eliyle yazdığı kitaplardır. Bu ayetlerde vurgulanan lafzen bir okuma yani kıraat/tilavet değil, düşünme, tefekkür etme, irtibat kurma, her şeyi Allah ile bağlantılı haliyle görmedir. İşte asıl okuma da budur.

“AKLA VEDA” ve AKL-I SELİME DAVET

“...bilimin doğasında kültürel çeşitliliği dışlayan bir şey yoktur. Kültürel çeşitlilik serbest ve sınır konmamış araştırma anlamında bilime ters düşmez. Ancak Akılcılık ya da Bilimsel Hümanizm gibi felsefelere ve kendi Nuh nebiden kalma inançlarını kabul ettirmek için donuk ve çarpık bir bilim imgesinden medet uman ve kimi zaman Akıl da denilen bir faile ters düşer.”

Hayata Yalnızca Kafanı Banmak

"Yokum arkadaş düşünmekle varılan tada Hayata yalnızca kafanı banmak" Bu ifadeler, günümüzde dini, vahyi, nübüvveti, metafiziği, gaybı, maverayı, öteleri, kalbi, ruhu, duyguları velhasıl insanı insan yapan membaları, olmazsa olmaz hassalarımızı göz ardı edenlere bir şair tarafından çok çarpıcı bir uyarıdır aslında.

İslam Düşüncesi Nasıl Ele Alınmalı?

İslam düşüncesi, Müslüman toplumlarda yaşayan ilim ve fikir adamlarının, aydınların din, toplum, medeniyet, kültür, felsefe ve benzeri konularda ürettikleri ciddi ve önemli nitelikteki görüş, kanaat ve bilgilerin tamamını kapsar. Sanat ve metafizik de buna dahildir.

Üç Mesele Ekseninde Medeniyetin İnsanlığa Getirdikleri ve Götürdükleri

İslam değerlerinin çağımızın bilim ve teknik kafasıyla birleşip beraber yaşayacağını ummak bir avuntudan ibarettir. Çünkü günümüze hâkim olan bilim ve teknik, Batıda belli bir dönemde belirlenmiş bir kafa yapısının uzantısıdır; belli bir toplumsal yapının sinesinde gelişmiş, vasıfları İslam’a taban tabana zıt bir sınıf eliyle gücünü dünya ölçüsünde yaymıştır.
RSS - Veli KARATAŞ beslemesine abone olun.